Terms and Conditions of QWE.to service

Naposledy upraveno: 17. dubna 2020

Používání Cookies

Tento web využívá data zvané Cookies, které se ukládají ve vašem počítači a nám pomáhají zajišťovat služby tak jak jsou. Používaním webu na doméne qwe.to souhlasíte jejich využitím.


1. Úvodní ustanovení

Společnost Palion.Com s.r.o., se sídlem Selská 683, 742 85 Vřesina, Česká republika, IČO: 05085772, zapsaná v oddílu C vložce 66205 obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem služeb na doméně qwe.to (dále jen "služby").

Uživatelem služeb je každý návšetvník služeb Provozovatele, který není Provozovatel.

Uživatel užíváním služeb Provozovatele vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami.

2. Využívání služeb

Uživatel se zavazuje nezneužívat služby Provozovatele, záměrně neomezovat provoz služeb Provozovatele, na přístup k službám používat výhradně HTTP(s) rozhraní, nepřistupovat k chráněnému obsahu Provozovatele nebo chráněnému obsahu jiného uživatele pokud to není explicitně povoleno sdílením vždy ve vymezeném rozsahu.

Uživatel se zavazuje nepoužívat službu takým spůsobem, aby by mohlo dojít k porušení veškerých právních předpisů, ke kterým se používání služeb vzhledem k uživateli vztahuje. Uživatel smí služby využívat jen v rozsahu platních právních předpisů a to včetně platních právních předpisů pro omezení exportu.

Uživatel užíváním služeb Provozovatele nezískává žádná práva duševního vlastnictví k těmto službám. Uživatel se zavazuje dodržovat autorská práva k veškerému obsahu, který prostředníctvím služeb Provozovatele provozuje. Uživatel je právně zodpovědný za veškerý obsah, který prostřednictím služeb Provozovatele provozuje nebo sdílí.

Provozovatel poskytuje služby tak jak jsou. Provozovatel si vyhrazuje právo blokovat přístup uživatele k službám Provozovatele a k obsahu uživatele a to i bez předchozího souhlasu či upozornění uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit veškerý obsah a data uživatele a to i bez předchozího souhlasu či upozornění uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, či zcela zastavit poskytované služby a to i bez předchozího souhlasu či upozornění uživatele.

3. Ochrana osobních údajú

Uživatel užíváním služeb Provozovatele vyjadřuje souhlas se zpracováním, uchováváním a využíváním osobních údajú a obsahu uživatele v souladu se všeobecnými zásadami ochrany osobních údajů, především za účelem udržování a vylepšování služeb a vývoje a poskytování nových služeb Provozovatele. Provozovatel může zobrazit celé jméno a fotku užívatele služeb třetím stranám. Provozovatel se zavazuje vědomě neposkytovat osobní údaje a uživatelská data třetím stranám s výjimkou údajů a dat potřebných k vytvoření nebo doručení objednaného produktu nebo za účelem ověření práv uživatele k obsahu.

4. Licence

Provozovatel poskytuje uživateli osobní, nevýhradnou, nepřevoditelnou a celosvětově platnou licenci platnou ve všech zemích stěta k užití služeb a obsahu Provozovatele. Tato licence umožňuje využívat služby Provozovatele zůsobem uvedeným v těchto smluvních podmínkách. Bez výslovního svolení Provozovatele uživatel nesmí provádět extrakci nebo zpětnou analýzu zdrojového kódu nebo pozměňovat, upravovat, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, předávat, pronajmout, půjčovat, veřejně zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat ani poskytovat podlicence služeb Provozovatele.

5. Odmítnutí zodpovědnosti

Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných služeb, obsahu nebo jiných dat. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za hmotné či nehmotné škody, které mohli vzniknout používáním jeho služeb, obsahu nebo jiných dat bez ohledu na způsob použití. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, se Provozovatel zříká veškerých záruk vyplývajících z právních předpisů.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost Provozovatele za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto zmluvních podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou užívatel za použití služeb zaplatil.

6. Uzavření smlouvy o dílo

Uživatel si za pomoci služeb na doméně provozovatele může vytvořit návrh produktů v elektronické podobě. Odesláním návrhu uživatel vytvoří objednávku na výrobu produktu. Uživatel bere na zřetel, že návrh a výslední produkt se můžou odlišovat, zejména v barevném podání, ořezech, tloušťce hřbetu, rozestupech fotek, pozice textu a orámování vůči fotkám a pod.

Odeslání objednávky a zaplacení celé částky za objednávku uživatelem se považuje za návrh uživatele na uzavření smlouvy o dílo. Provozovatel pak odešle uživateli emailem potvrzení o přijetí objednávky, co se považuje uzavření smlouvy. Daňový doklad k zakoupenému produktu je dostupný v systému po odeslání produktu k přepravě.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy, zejména z důvodu předchozího porušení těchto smluvních podmínek uživatelem. Provozovatel vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo s výhradou podle § 1740 Občanského zákoníku.

Při odstoupení uživatele od smlouvy, má nárok na vrácení poměrné nevyužité peněžní částky s ohledem na dobu využívaní služeb, nebo v případe produktu, jelikož se jedná o zboží individuálne určené, upravované a vyráběné dle potřeby - zadání, odstoupení není možné s ohledem na ust. § 1837 písm. d) z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

7. Převod práv produktu a způsob dodání

Produkt je předán k přepravě doručovací společnosti nejpozdeji 30 dnů od potvrzení smlouvy o dílo. Předánim produktu k přepravě přechází vlastnícká práva k produktu na uživatele a přebírá také nebezpečí za škody způsobené při přepravě. Jednu přepravu a doručení produktu v rámci EU hradí provozovatel, každou další přepravu, cla nebo jiné náklady hradí uživatel. O způsobu a termínu převzetí produktu je uživatel informován emailem.

8. Záruka za jakost, Vady, Reklamace

Uživatel je povinnen při převzetí zásilky zkontrolovat obal, zda nejevý známky takého poškození, které by mohlo mít za následek poškození produktu vně. V takovém případe je uživatel povinen zásilku nepřebírat, sepsat protokol o poškození zásilky a informovat o tom provozovatele.

Uživatel je povinnen neprodleně po převzetí zásilky produkt vně zkontrolovat a případné poškození a vady reklamovat bezodkladne.

Při reklamaci je potřebné úvést důvod, důkladne popsat vadu, přiložit fotografii reklamované vady a v případe výzvy zaslat produkt na adresu provozovatele. Za vadu se nepovažuje:

  • běžné opotřebení,
  • poškození způsobené nevhodným nebo nešetrným zacházením, chemickými nebo mechanickými vlyvy prostředí, vlkostí nebo teplotou,
  • vady způsobené nekvalitními podklady
  • barevná odlišnost, nebo ořez okraje fotografie.

Záruka na produkt je 12 měsícu.

V případe nedodržení těchto smluvních podmínek nemusí být reklamace uznána.

9. Závěrečná ustanovení

Jestliže dojde k rozporu mezi ustanoveními této smouvy a právními předpíši pak neplatná budou jenom ta ustanovení, která právním předpisům odporují.

Tyto smluvní podmínky řídí vztah mezi uživatelem a Provozovatelem. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Tyto smluvní podmínky se můžou změnit bez předchozího souhlasu uživatele. Uživatel je povinnen sledovat změny ve smluvních podmínkách.

V případech sporů mezi Provozovatelem a užívatelem je rozhodným právem právní řád České republiky. V případě že u uživatele není možné se řídit v potenciáním sporu řádem České republiky nebo to odmítá potom nesmý využívat služeb Provozovatele a licence je neplatná. Uživatel i Provozovatel souhlasí s osobní jurisdikci soudů v okrese Ostrava v České republice.